O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja wspiera kształcenie dzieci w Polsce. Naszym pragnieniem i celem stało się wychowanie pełnego pasji, odpowiedzialnego młodego pokolenia, które będzie pozytywnie oddziaływało na społeczeństwo.

Ten cel realizujemy poprzez m.in tworzenie placówek edukacyjnych oferujących kształcenie oparte na biblijnych zasadach, wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli i pracowników systemu oświaty.

Pomysłodawcą, założycielem i przewodniczącym komisji rewizyjnej Stowarzyszenia jest Jacek Weigl – pełen pasji ojciec piątki dzieci. Zgromadził wokół siebie grupę osób z kilkunastu środowisk chrześcijańskich w Warszawie, które tak jak on chciały wysokiego poziomu kształcenia dla swoich dzieci oraz właściwego ukształtowania ich charakteru. W 2015 roku siedziba Stowarzyszenia została przeniesiona do Krakowa, gdzie powstały szkoły „Emmanuel”.

Nowoczesna edukacja oparta o wartości chrześcijańskie oraz integrację

Misją Stowarzyszenia jest wykształcenie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć do pełnego pasji pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko. Poprzez edukację najmłodszego pokolenia, już dziś efektywnie wpływamy na lepszą przyszłość naszego kraju.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest poprzez nowoczesną edukację upowszechniać wartości takie jak miłość, szacunek, odpowiedzialność, uczciwość, godność, mówienie prawdy, cierpliwość, itp.

Wierzymy, że jedynie nowoczesna edukacja powiązana z fundamentem wartości chrześcijańskich jest w stanie przygotować młode pokolenie do sprawnego i skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie. Przez ponad 13 lat (od 2004 r.) Stowarzyszenie wspierało różne inicjatywy społeczne i edukacyjne, służące rozwojowi w duchu wartości chrześcijańskich oraz pomagało dzieciom niepełnosprawnym.

Na przestrzeni tych lat zostało utworzonych ponad 30 niezależnych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów). Doradzaliśmy w zakresie merytorycznym, logistycznym, finansowym. Wspieraliśmy i nadal wspieramy rodziców i uczniów wybierających edukację domową. Nasze placówki odbierają najwyższe notowania w prowadzeniu Homeschoolingu.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Emmanuel” cieszy się opinią najlepszego liceum przyjaznego edukacji domowej w małopolsce. Rodzice polecają szkołę podstawową „Emmanuel”, która kompleksowo zapewnia kształcenie w ramach edukacji domowej.

Bierzemy czynny udział w debatach, konferencjach i sympozjach w różnych dziedzinach: „Edukacja z wartościami. Wartości do Edukacji” (19.04.2013 r., Sejm RP, „Biznes z Wartościami. Wartości do Biznesu”, (17.04.2015 r., Sejm RP), Pięciodniowe Konferencje ogólnopolskie i lokalne dla nauczycieli organizowane w każdy sierpień 2015, 2016, 2017 i 2018 r. Konferencja o przełamywaniu barier – maj 2019 r., Ogólnopolski Kongres Gospodarczy w Katowicach – maj 2019 r.

Prowadzimy i wspieramy różnego rodzaju projekty.
Reagujemy na potrzeby dzieci i osób dorosłych chorych i niepełnosprawnych przekazując darowizny na rzecz fundacji realizujących cele zbliżone do działalności stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Ponad Ograniczeniami”, Charkowska Szkoła Podstawowa „Początek mądrości”, Fundacja „Przystań Medyczna”, Fundacja „Edukacja z Wartościami”, Fundacja „Zdążyć z Pomocą”.
Współpracujemy ze szkołami w Czechach, Szwecji, Słowacji, Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Misję realizujemy poprzez

  • 01.Tworzenie placówek oświatowych opartych na solidnych chrześcijańskich fundamentach

  • 02.Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do integralnego rozwoju we wszystkich płaszczyznach: intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej

  • 03.Tworzenie warunków do prawidłowej integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, prowadzenie różnych terapii

  • 04.Dążenie do osiągania przez naszych uczniów najwyższych wyników edukacyjnych i wychowawczych poprzez indywidualne podejście do każdego z nich a także ścisłą współpracę z rodzicami

  • 05.Prowadzenie projektów na skalę lokalną i ogólnopolską

  • 06.Ścisłą współpracę ze środowiskiem lokalnym dzielnicy Kraków Nowa Huta, instytucjami państwowymi, organizacjami pożytku publicznego a także MOPS, domami dziecka, domami seniorów, hospicjum

  • 07.Zatrudnianiu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dla których praca jest pasją a nie przykrym obowiązkiem, którzy okazują dzieciom i młodzieży swoją uwagę i serce traktując swoją pracę jak misję

  • 08.Tworzenie nowoczesnych warunków infrastruktury w celu zdobywania wiedzy przez doświadczenie (pracownie naukowe, multimedia, nowoczesne środki dydaktyczne, bogato wyposażone sale lekcyjne)

Członkowie honorowi

ś.p. Ksiądz Jan Twardowski, Mieczysław Szcześniak, prof. Jerzy Buzek, ś. p. prof. Władysław Bartoszewski, Bill Chasey

Zarząd

Prezes: Andrzej Witek (dyrektor liceum, absolwent socjologii, pedagogiki i muzyki)
Członek Zarządu: Agnieszka Witek (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
Członek Zarządu: Dorota Jarnecka (dyrektor szkoły podstawowej, pedagog specjalny oligofrenopedagog)
Członek Zarządu: Maciej Jarnecki (absolwent zarządzania)

Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja – [ts_icon icon=”file-pdf-o” size=”small”] POBIERZ

Komisja rewizyjna

Anna Kacprowicz
Jacek Weigl – pomysłodawca i założyciel stowarzyszenia edukacyjnego integracja
Anna Weigl

Sprawozdania finansowe